Gebruiksvoorwaarden

Inwerkingtredingsdatum: 1 januari 2024

1. Introductie en toepassingsgebied

Welkom bij Tripplo.com, een digitaal platform beheerd door Rank High AB (Org.nr 559047-8144), gevestigd op Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Zweden. Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van onze website en diensten, waar we een breed scala aan kortingscodes en aanbiedingen bieden van verschillende online winkels en bedrijven. Door toegang te krijgen tot Tripplo.com, gaat u akkoord met deze voorwaarden, die een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en Rank High AB.

2. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden betekent:

 • “Wij”, “Ons”, “Onze” verwijst naar Rank High AB, de exploitant van Tripplo.com.
 • “Gebruiker”, “U”, “Uw” verwijst naar elke individu of entiteit die toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze diensten.
 • “Diensten” omvatten alle functionaliteiten, functies, applicaties en diensten die door Tripplo.com worden aangeboden.
 • “Inhoud” omvat alle tekst, grafieken, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, kunstwerken en computercode.
 • “Kortingscodes” verwijst naar codes die op ons platform worden aangeboden die kortingen of speciale aanbiedingen bieden op producten of diensten van derde partijen.

3. De aard van Tripplo.com Diensten

Tripplo.com fungeert als een tussenpersoon tussen u en verschillende online retailers. Wij bieden een platform waar u toegang kunt krijgen tot een breed scala aan kortingscodes en speciale aanbiedingen van deze retailers. Het is belangrijk op te merken dat wij geen producten of diensten direct verkopen; onze rol is om uw toegang tot potentiële besparingen op aankopen gedaan via onze partnerverkopers te vergemakkelijken.

4. Gebruikersgerechtigheid en toegang

Om onze Diensten te gebruiken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn of de wettelijke leeftijd hebben in uw rechtsgebied om een bindend contract aan te gaan. Door toegang te krijgen tot Tripplo.com, verklaart en garandeert u dat u aan deze leeftijdseis voldoet. Onze Diensten zijn niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar.

5. Gebruikersaccount en registratie

Hoewel u door Tripplo.com kunt bladeren zonder te registreren, kunnen sommige functies van onze Diensten vereisen dat u een account aanmaakt. Bij registratie gaat u akkoord met het verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf zoals gevraagd door onze registratieformulieren. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U stemt ermee in verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.

6. Gebruik van kortingscodes en aanbiedingen

Kortingscodes en aanbiedingen die beschikbaar zijn op Tripplo.com zijn onderhevig aan de voorwaarden gesteld door de respectievelijke online winkels of bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inwisseling, fouten, weglatingen of het verlopen van online coupons. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een korting wordt toegepast voordat u een aankoop voltooit op de site van de verkoper. Wij geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige korting of promotieaanbieding.

7. Verantwoordelijkheden en gedrag van de gebruiker

Als gebruiker van Tripplo.com wordt van u verwacht dat u onze Diensten verantwoordelijk en wettelijk gebruikt. Dit omvat het niet deelnemen aan enige activiteit die ons of andere gebruikers kan schaden. Specifiek gaat u ermee akkoord niet:

 • Onze Diensten te gebruiken voor enig onwettig doel.
 • Ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot ons systeem of deel te nemen aan enige activiteit die de kwaliteit verstoort, vermindert, interfereert met de prestaties van, of de functionaliteit van onze Diensten aantast.
 • Onze Diensten te gebruiken om spam, kettingbrieven, wedstrijden, junkmail, piramidespelen of andere vormen van verzoeken of reclame te verspreiden of te posten.
 • Materiaal te posten of te verspreiden dat inbreuk maakt op en/of de rechten van een derde partij of enige wet schendt.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten in de inhoud, het ontwerp, de tekst, de grafieken en ander materiaal op Tripplo.com en in de selectie of schikking van dergelijk materiaal zijn eigendom van Rank High AB of haar licentiegevers. De handelsmerken, handelsnamen en logo’s die op Tripplo.com worden weergegeven, zijn eigendom van Rank High AB of andere derde partijen. Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of recht om enig dergelijk handelsmerk, handelsnaam of logo te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaar.

9. Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de inhoud

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op Tripplo.com nauwkeurig en up-to-date is, kunnen we de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke informatie niet garanderen. Inhoud op onze site kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen en verbeteringen aan de informatie op onze site worden periodiek aangebracht. Wij behouden ons het recht voor om elk aspect van onze Diensten op elk moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, inclusief de beschikbaarheid van enige functie, database of inhoud.

10. Verboden activiteiten

Bij het gebruik van Tripplo.com mag u niet:

 • Enig deel van onze Diensten, gebruik van onze Diensten of toegang tot onze Diensten reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
 • Materiaal posten of overbrengen via Tripplo.com dat inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van anderen, onwettig is, bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreuk maakt op privacy- of publiciteitsrechten, vulgair, obsceen, godslasterlijk of anderszins aanstootgevend is.
 • Zich bezighouden met enig gedrag dat, naar ons eigen goeddunken, andere gebruikers beperkt of verhindert om Tripplo.com te gebruiken of te genieten.

11. Links naar en diensten van derden

Onze Diensten kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Rank High AB. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Rank High AB niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

12. Wijzigingen in de dienst

Rank High AB behoudt zich het recht voor om op elk moment de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen of te beëindigen, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Rank High AB niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

13. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Rank High AB niet aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winsten, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Rank High AB is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken; (ii) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iii) verklaringen of gedrag van een derde partij op de dienst; of (iv) enige andere kwestie met betrekking tot de dienst.

14. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Rank High AB, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers, schadeloos te stellen van elk verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of als gevolg van een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of enige schending van uw verklaringen en garanties hierboven.

15. Disclaimer

Tripplo.com wordt aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis. Rank High AB wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij garanderen niet dat Tripplo.com ononderbroken of foutloos zal zijn, noch garanderen wij de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie verkregen via de dienst.

16. Gebruikersfeedback en inzendingen

Wij verwelkomen uw feedback en suggesties over hoe we onze Diensten kunnen verbeteren. Alle ideeën, suggesties, documenten of voorstellen die u aan Rank High AB indient via onze Diensten of e-mail, zijn op eigen risico en kunnen door ons worden gebruikt zonder enige verplichting, inclusief financiële of erkenning, en zijn niet vertrouwelijk.

17. Beëindiging van gebruik

Rank High AB behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle of een deel van Tripplo.com te beëindigen, met of zonder kennisgeving. Redenen voor beëindiging kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, schending van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken van wetshandhaving of andere overheidsinstanties, stopzetting of materiële wijziging van de Dienst, of onverwachte technische problemen of problemen.

18. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Zweedse recht, zonder rekening te houden met de principes van conflicten van wetgeving. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Dienst zullen onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Stockholm, Zweden.

19. Geschillenbeslechting

In het geval van enige geschillen, claims of meningsverschillen die voortvloeien uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden of de schending daarvan, zullen de partijen hun beste inspanningen leveren om het geschil op te lossen. Hiertoe zullen zij te goeder trouw overleggen en onderhandelen met elkaar. Indien zij binnen een periode van 60 dagen geen oplossing bereiken, zullen geschillen, na kennisgeving van de ene partij aan de andere, uiteindelijk worden beslecht door de rechtbanken in Stockholm, Zweden.

20. Splitsbaarheid

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig wordt beschouwd, komen de partijen desalniettemin overeen dat de rechtbank moet proberen de intenties van de partijen zoals weerspiegeld in de bepaling te effectueren, en de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden blijven in volle kracht en werking.

21. Wijzigingen in gebruiksvoorwaarden

Rank High AB behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien op updates/wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen betekent dat u deze wijzigingen accepteert en ermee instemt.

22. Overdracht

U mag deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen of overdoen, bij wet of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rank High AB. Elke poging van uw kant om deze gebruiksvoorwaarden over te dragen of over te doen zonder dergelijke toestemming, zal nietig en van geen waarde zijn. Rank High AB mag deze gebruiksvoorwaarden overdragen of overdoen, naar eigen goeddunken, zonder beperking.

23. Afstand van recht

Het niet afdwingen door Rank High AB van enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal geen afstand doen van toekomstige handhaving van dat recht of die bepaling. De afstand van enig dergelijk recht of bepaling zal alleen effectief zijn indien schriftelijk en ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Rank High AB.

24. Bedrijfsinformatie

Voor eventuele vragen of juridische correspondentie, gelieve te verwijzen naar de volgende bedrijfsinformatie:

Rank High AB
Org.nr: 559047-8144
Adres: Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Zweden
Telefoon: +46 722-016786
E-mail: [email protected]

Dit is het geregistreerde kantoor van Rank High AB, dat de website Tripplo.com beheert.

25. Contact en mededelingen

Alle mededelingen of andere communicatie aan Rank High AB met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden dienen te worden verzonden naar het opgegeven bedrijfsadres of e-mailadres. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door mededelingen te plaatsen op Tripplo.com. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in om elektronisch communicatie van ons te ontvangen en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, onthullingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Bedrijfsinformatie:

Rank High AB
Org.nr 559047-8144
Hantverkargatan 53, lgh 1103
112 31 Stockholm
Zweden
Telefoon: +46 722-016786
Website: Rankhighab.com
Gebruiksvoorwaarden Privacybeleid Cookies Hoe we geld verdienen Hoe we kortingen vinden, verifiëren en rangschikken
© 2024 All Rights Reserved. tripplo.com
Denmark flag Denmark
Finland flag Finland
France flag France
Germany flag Germany
Netherlands flag Netherlands
Norway flag Norway
Sweden flag Sweden
United Kingdom flag UK